O serwisie » Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego MojaMatura.pl


§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego mojamatura.pl wraz z e-czasopismem mojamatura.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.mojamatura.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu mojamatura.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu mojamatura.pl.
2. Właścicielem serwisu jest Instytut Edukacyjny AKADEMOS Patrycja Czarnecka-Jaskóła, ul. Dąbrowskiego 8 lok.23, 42-202 Częstochowa, NIP 949-141-44-01.
3. Do korzystania z Serwisu uprawniona jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada profil użytkownika, tj. która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Wydawca Instytut Edukacyjny AKADEMOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania rejestracji przez osobę małoletnią bez zgody jej przedstawiciela.
4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może przeglądać i nabywać oferowane w nim e-czasopismo mojamatura.pl („Produkt”) w trybie online i korzystać z nich na użytek własny na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Do założenia Konta i zostania Użytkownikiem Serwisu oraz korzystania z jego zasobów niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.
6. Celem utworzenia profilu/konta użytkownika, niezbędne jest:
a) podanie adresu e-mail Użytkownika, który stanowi jego login, oraz hasła, jakim osoba ma zamiar posługiwać się w celu logowania do Serwisu
b) weryfikacja podanego hasła e-mail poprzez kliknięcie linka znajdującego się w wiadomości e-mail potwierdzającej proces tworzenia profilu/konta
c) oświadczenie, iż osoba tworząca profil ukończyła 18 życia, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego
d) przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu przez użytkownika lub przedstawiciela ustawowego.
e) przy użyciu jednego adresu e-mail można utworzyć tylko jeden profil użytkownika.  
7. Z jednego profilu użytkownika może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabrania się przekazywania innym osobom loginu i hasła do profilu.
8. Konto/profil jest niezbywalne. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta i materiałów udostępnionych lub pobranych z mojamatura.pl do korzystania osobom trzecim. Dotyczy to wszelkich przeglądanych i pobieranych  materiałów publikowane na portalu mojamatura.pl, zarówno w formie odpłatnej jak niepłatnej.
9. Żadna treść uzyskana przez czytelnika czasopisma oraz użytkownika serwisu mojamatura.pl  nie jest przeznaczona dla osób trzecich. Właściciele serwisu i tygodnika będą dochodzić swoich praw cywilnych oraz zgłaszać przypadki naruszenia do instytucji ścigania w celu wykrycia sprawców naruszenia oraz ich ukarania.
10. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła do Konta, a także dbać o to, by osoby trzecie nie miały dostępu do jego konta/profilu i materiałów opisanych w p.8. 
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień opisanych w punktach 7 do 10, właściciel portalu może zablokować konto Użytkownika lub poszczególne usługi.
12. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo autorskie”).
13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Profil użytkownika, tym samym rezygnując z korzystania z Usługi. Po usunięciu profilu możliwe jest ponowne jego utworzenie na podstawie jego samego kodu.
14. Logowanie do Serwisu następuje przez wprowadzenie loginu oraz hasła.
15. Minimalne wymaganie techniczne do współpracy z Serwisem stanowią przeglądarka (Chrome 35 lub nowsza, Internet Explorer 11 lub nowsza, Mozilla Firefox 32 lub nowsza, Opera 22 lub
nowsza). 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW./
16.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń.


§2 Usługi i zawartość Serwisu


1. Po opłaceniu abonamentu Użytkownik ma dostęp do e-czasopisma mojamatura.pl na okres zgodny z dokonaną opłata abonamentową.
2. Oferta Usług może ulec poszerzeniu w przyszłości.  Wydawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż każdy z materiałów znajdujących się w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Tym samym, zabronione jest ich rozpowszechnianie i udostępnianie innym osobom w jakikolwiek sposób, w formie płatnej i bezpłatnej. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do dbania o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów.
4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 2 punkt 4, Usługodawca może wobec użytkownika kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danego Produktu.
5. Nie gwarantuje się stuprocentowej poprawności merytorycznej zamieszczonych w serwisie zadań. Zgłoszone błędy będą usuwane i poprawiane. Zgłoszeń należy dokonywać w trybie reklamacji.
6. Użytkownik może złożyć reklamację ze względu na wadliwość działania Usługi.
7. Wydawca jako właściciel i zarządca Serwisu mojamatura.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez  jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu lub innych przejawów siły wyższej, a także spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu mojamatura.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu Usług.
9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu mojamatura.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Wydawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzeci.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
11. Reklamacje wnosi się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja@mojamatura.pl.
12. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik informowany jest przez wiadomość wysłaną na adres e-mail

§3 FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich zakup i aktywację.
2. Płatności w serwisie są realizowane przez serwis payu.pl
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
4. W razie problemów z płatnością, reklamacje można składać pod adresem redakcja@mojamatura.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciagu 14 dni od daty wpłynięcia.
5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, usługi są bezzwłocznie aktywowane lub należność zwracana jest klientowi w ustalony przez obie strony sposób. Przy czym Sprzedawca ma pierwszeństwo wskazania formy zwrotu należności.
6. Sprzedawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby transakcję płatności przeprowadzone z serwisu były bezpieczne. Wszystkie dane podczas transakcji oraz wymiany informacji z systemem płatności są szyfrowane.

§4 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku zakładania konta w naszym serwisie.
2. Wszelkie dane firmowe i/lub osobowe, i inne informacje składające się na Profil Użytkownik przekazuje do Serwisu mojamatura.pl w sposób dobrowolny.
3. Wydawca zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem serwisu, płatnością za usługi w serwisie  oraz dla celów marketingowych Wydawcy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Wydawcę wszelkich przekazanych przez Użytkownika danych osobowych w celach wykorzystywania powyższych informacji przez Wydawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.
4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5. Przy zakładaniu profilu Użytkownika oraz w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzane będą dane osobowe Użytkowników w postaci: adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.
6. Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Edukacyjny AKADEMOS.
7. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Wydawca może zablokować Konto lub poszczególne usługi.
8.  Wydawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu mojamatura.pl wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Wydawcę jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji
przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
9. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mojamatura.pl mogą być kierowane do Wydawcy pod adres e-mail: redakcja@mojamatura.pl.

§5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem reklamy mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania regulaminu bądź oświadczeń lub umów zawartych pod jego rygorem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Wydawcy.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i cenniku. Obowiązuje aktualny regulamin i cennik. Zmiany regulaminu i cennika publikowane są na stronie mojamatura.pl.

 

Regulamin korzystania przez szkoły

z serwisu internetowego MojaMatura.pl w ramach ABONAMENTU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 

Definicje:

- Klient instytucjonalny – oznacza indywidualną placówkę oświatową, tj. szkołę ponadgimnazjalną, która wykupi abonament zbiorowy dla szkoły oraz zespół nauczycieli i uczniów klas II i III danej placówki.


 • 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego mojamatura.pl wraz z e-czasopismem mojamatura.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.mojamatura.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki klientów instytucjonalnych - Użytkowników Serwisu mojamatura.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu mojamatura.pl.
  2. Właścicielem serwisu jest Instytut Edukacyjny AKADEMOS Patrycja Czarnecka-Jaskóła, ul. Dąbrowskiego 8 lok.23, 42-202 Częstochowa, NIP 949-141-44-01.
  3. Do korzystania z Serwisu w ramach abonamentu dla szkół uprawniony jest każdy nauczyciel oraz uczeń placówki oświatowej posiadającej opłacony abonament dla szkoły zgodnie z następującymi warunkami:
 2. Każdy nauczyciel i uczeń zobowiązany jest do założenia profilu użytkownika, tj. po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dokonania rejestracji w Serwisie zakończonej skutecznym założeniem Konta.
 3. W ramach abonamentu dla klientów instytucjonalnych użytkownicy mają prawo do korzystania z Serwisu, czasopisma mojamatura.pl oraz innych treści publikowanych na stronie www. jedynie na terenie placówki oświatowej, która opłaciła abonament dla klientów instytucjonalnych
 4. Uprawnienia dostępu do Serwisu, czasopisma mojamatura.pl oraz innych treści publikowanych na stronie mojamatura.pl poza wyżej wspomnianą placówką oświatową zdobywa Użytkownik, który opłaci abonament dla klientów indywidualnych
 5. Wydawca Instytut Edukacyjny AKADEMOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania rejestracji przez osobę małoletnią bez zgody jej przedstawiciela.
 6. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może przeglądać i nabywać oferowane w nim e-czasopismo mojamatura.pl („Produkt”) w trybie online i korzystać z nich na użytek własny na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do treści płatnych możliwy jest po zalogowaniu się wspólnym dla danej szkoły loginem i hasłem utworzonym przez szkołę w trakcie rejestracji i opłacenia abonamentu.
  5. Do założenia Konta i zostania Użytkownikiem Serwisu oraz korzystania z jego zasobów niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.
  6. Celem utworzenia profilu/konta użytkownika, niezbędne jest:
  a) podanie adresu e-mail Użytkownika, który stanowi jego login, oraz hasła, jakim szkoła/osoba ma zamiar posługiwać się w celu logowania do Serwisu
  b) weryfikacja podanego hasła e-mail poprzez kliknięcie linka znajdującego się w wiadomości e-mail potwierdzającej proces tworzenia profilu/konta
  c) oświadczenie, iż osoba tworząca profil ukończyła 18 życia, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego
  d) przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu przez użytkownika lub przedstawiciela ustawowego.
  e) przy użyciu jednego adresu e-mail można utworzyć tylko jeden profil użytkownika.  
  7. W ramach abonamentu dla klientów instytucjonalnych ze wspólnego profilu Użytkownika-Szkoły (Klienta instytucjonalnego) mogą korzystać jedynie nauczyciele zatrudnieni w danej szkole w dniu rejestracji szkoły w Serwisie oraz uczniowie uczący się w danej szkole w dniu rejestracji szkoły w Serwisie. Zabrania się przekazywania innym osobom loginu i hasła do profilu.
  8. Konto/profil jest niezbywalne. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim, tj niewymienionym w §1 p. 7.
  9. Żadna treść uzyskana przez użytkownika po opłaceniu konta nie jest przeznaczona dla osób trzecich i właściciele serwisu i tygodnika będzie dochodził swoich praw cywilnych oraz zgłaszał przypadki naruszenia do instytucji ścigania w celu wykrycia sprawców naruszenia oraz ich ukarania.
  10. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła do Konta.
  11. Użytkownik zobowiązuję się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
  12. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo autorskie”).
  13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Profil użytkownika, tym samym rezygnując z korzystania z Usługi. Po usunięciu profilu możliwe jest ponowne jego utworzenie na podstawie jego samego kodu.
  14. Logowanie do Serwisu następuje przez wprowadzenie loginu oraz hasła.
  15. Minimalne wymaganie techniczne do współpracy z Serwisem stanowią przeglądarka (Chrome 35 lub nowsza, Internet Explorer 11 lub nowsza, Mozilla Firefox 32 lub nowsza, Opera 22 lub
  nowsza).
 7. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW./
  17.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i reklam.

 • 2 Usługi i zawartość Serwisu

 1. Po opłaceniu abonamentu Użytkownik ma dostęp do e-czasopisma mojamatura.pl na okres zgodny z dokonaną opłata abonamentową.
  2. Oferta Usług może ulec poszerzeniu w przyszłości.  Wydawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż każdy z materiałów znajdujących się w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Tym samym, zabronione jest ich rozpowszechnianie i udostępnianie innym osobom w jakikolwiek sposób, w formie płatnej i bezpłatnej. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do dbania o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów.
  4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 2 punkt 4, Usługodawca wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W
  przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Usługodawca może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danego Produktu.
  5. Nie gwarantuje się stuprocentowej poprawności merytorycznej zamieszczonych w serwisie zadań. Zgłoszone błędy będą usuwane i poprawiane. Zgłoszeń należy dokonywać w trybie reklamacji.
  6. Użytkownik może złożyć reklamację ze względu na wadliwość działania Usługi.
  7. Wydawca jako właściciel i zarządca Serwisu mojamatura.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez  jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu lub innych przejawów siły wyższej, a także spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu mojamatura.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu Usług.
  9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu mojamatura.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Wydawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzeci.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
  11. Reklamacje wnosi się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja@mojamatura.pl.
  12. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik informowany jest przez wiadomość wysłaną na adres e-mail


 • 3 FORMY PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich zakup i aktywację.
  2. Płatności w serwisie są realizowane przez serwis payu.pl
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
  4. W razie problemów z płatnością, reklamacje można składać pod adresem redakcja@mojamatura.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciagu 14 dni od daty wpłynięcia.
  5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, usługi są bezzwłocznie aktywowane lub należność zwracana jest klientowi w ustalony przez obie strony sposób. Przy czym Sprzedawca ma pierwszeństwo wskazania formy zwrotu należności.
  6. Sprzedawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby transakcję płatności przeprowadzone z serwisu były bezpieczne. Wszystkie dane podczas transakcji oraz wymiany informacji z systemem płatności są szyfrowane.


 • 4 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku zakładania konta w naszym serwisie.
  2. Wszelkie dane firmowe i/lub osobowe, i inne informacje składające się na Profil Użytkownik przekazuje do Serwisu mojamatura.pl w sposób dobrowolny.
  3. Wydawca zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem serwisu, płatnością za usługi w serwisie  oraz dla celów marketingowych Wydawcy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Wydawcę wszelkich przekazanych przez Użytkownika danych osobowych w celach wykorzystywania powyższych informacji przez Wydawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.
  4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  5. Przy zakładaniu profilu Użytkownika oraz w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzane będą dane osobowe Użytkowników w postaci: adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.
  6. Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Edukacyjny AKADEMOS.
  7. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Wydawca może zablokować Konto lub poszczególne usługi.
  8.  Wydawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu mojamatura.pl wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Wydawcę jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji
  przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
  9. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
  10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mojamatura.pl mogą być kierowane do Wydawcy pod adres e-mail: redakcja@mojamatura.pl.

  §5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem reklamy mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania regulaminu bądź oświadczeń lub umów zawartych pod jego rygorem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Wydawcy.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i cenniku. Obowiązuje aktualny regulamin i cennik. Zmiany regulaminu i cennika publikowane są na stronie mojamatura.pl.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.